Regulamentul Consiliului

                                                                                  Anexă

la decizia consiliului nr.02/01 din 16.07.2015

REGULAMENTUL

PRIVIND CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA

CONSILIULUI LOCAL   DRĂSLICENI

Titlul  I.       CONSTITUIREA CONSILIULUI  LOCAL  DRĂSLICENI.

Capitolul I. MODUL DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI.

1.În conformitate cu prevederile art. 1 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul local Drăsliceni  reprezintă, alături de Primarul comunei Drăsliceni, autorităţile administraţiei publice locale prin care se realizează autonomia locală în comuna Drăsliceni.

Consiliul local Drăsliceni este autoritate reprezentativă şi deliberativă, a populaţiei comunei, aleasă în vederea soluţionării problemelor de interes local.

2.Prima şedintă (de constituire) a consiliului local se convoacă, in condiţiile Legii privind administraţia publică locală, în termen de 20 de zile de la data validării mandatelor de consilier.

Consiliul local este legal constituit dacă sunt validate mandatele a cel puţin două treimi din numărul de consilieri.

Convocarea consilierilor consiliului comunal în prima şedinţă (de constituire) a consiliului se face prin hotărîre a consiliului electoral de circumscripţie.

Prima şedintă a consiliului comunal este deliberativă dacă la ea participă cel puţin doua treimi din numărul consilierilor aleşi. În cazul în care această majoritate nu poate fi asigurată, şedinţa se ţine peste 3 zile, respectîndu-se aceleaşi conditii. Dacă nici la a doua convocare şedinţa nu este deliberativă, se procedează la о nouă convocare, peste 3 zile. La această nouă, a treia convocare, şedinţa este deliberativă dacă se asigură prezenţa majoritătii consilierilor alesi. În situatia în care, din cauza absenţei nemotivate a consilierilor, consiliul nu poate fi convocat şi de această dată, el se consideră dizolvat de drept.

Lucrările primei şedinţe (de constituire) sint conduse de cel mai în vîrstă consilier, asistat de 1 sau 2 dintre cei mai tineri consilieri prezenţi la şedintă.

La prima sedinţă (de constituire) a consiliului participă şi reprezentantul consiliului electoral de circumscripţie.

2. Reprezentantul consiliului electoral de circumscripţie aduce la cunostinţă consilierilor hotărîrea instanţei judecatoreşti privind legalitatea alegerilor din circumscripţia respectivă şi rezultatele validării mandatelor consilierilor şi le înmînează legitimaţiile.

3. Dupa constituirea legală a consiliului local, consilierii formează fracţiuni, alianţe, blocuri.

Fracţiunea constă din cel puţin 3 consilieri.

Fracţiunile se constituie, de regulă, la prima Şedinţă (de constituire) a consiliului, in bază de liste ale partidelor, organizaţilor social-politice şi blocurilor electorale. Constituirea fracţiunii se consemnează într-un proces-verbal. Procesul-verbal şi declaraţia cu privire la constituirea fracţiunii se transmit preşedintelui şedintei pentru a fi anexate la procesul-verbal al şedinţei consiliului.

Consilierii din partea partidelor, organizaţiilor social-politice şi blocurilor electorale care nu au întrunit numărul necesar pentru a constitui о fracţiune, precum şi consilierii independenţi, se pot reuni pentru a constitui о fracţiune sau se pot afilia altor fracţiuni.

Fracţiunile constituite îşi aleg organele de conducere sau conducatorii.

Alianţele şi blocurile se constituie din mai multe fracţiuni şi din consilierii independenti, după constituirea fracţiunilor. Constituirea alianţelor şi blocurilor se consemnează într-un proces-verbal. Procesul-verbal şi declaraţia cu privire la constituirea alianţei sau blocului, se anexează la procesul-verbal al şedinţei consiliului în cadrul careia este anunţată constituirea acestora.

4. Dupa validarea mandatului primarului, consiliul local alege, la propunerea primarului, viceprimarul (viceprimarii), în condiţlile Legii privind administraţia publica locala.

5. Secretarul consiliului local este numit de consiliul respectiv, în temeiul concluziei comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de secretar, la prima şedinţă a consiliului, dupa anunţarea rezultatelor concursului organizat în conformitate cu legislaţia în vigoare.

6. Comisia de concurs pentru ocuparea funcţei respective se formează de catre consiliul local în baza Regulamentului cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea functiei publice vacante în autorităţile publice, aprobate de Guvern.

Capitolul II

CONSTITUIREA SI FUNCŢIONAREA COMISIILOR CONSULTATIVE

DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI.

7.După constituire, consiliul local formează comisii consultative de specialitate pentru principalele domenii de activitate.

Principalele domenii de activitate în care se pot organiza Comisii de specialitate sunt:

– Agricultură şi industrie

– Activitaţi economico-financiare

– Activitati social-culturale, turism şi culte

– Protecţia mediului, amenajarea teritoriului

– Învaţămînt, protecţie socială, sanatate publică şi muncă

– Drept şi disciplină.

ÎIn funcţie de specificul activităţii, consiliul poate decide formarea comisiilor de specialitate şi in alte domenii de activitate sau a unei comisii care să aibă drept obiect de activitate două sau mai multe domenii.

8.Domeniile de activitate în care se formează comisii de specialitate, denumirea acestora şi numărul de membri, care întotdeauna trebuie sa fie impar, se stabilesc de catre consiliul local, în funcţie de specificul şi necesităţile unităţii administrativ-teritoriale. La decizia consiliului, comisia poate fi formată pentru mai multe domenii de activitate.

9.Comisiile de specialitate se formează pe intreaga durată de activitate a consiliului. Membri ai acestora pot fi numai consilierii. Activitatea în cadrul comisiilor nu este remunerata.

10.Comisiile de specialitate sînt structuri de lucru consultative ale consiliilor şi sint menite să asigure eficienţa activitaţii lor. Comisiile de specialitate poartă raspundere în faţa consiliului şi sint subordonate acestuia.

11.Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin vot deschis al majorităţii membrilor sai, preşedintele şi secretarul sau.

12. Şedinta comisiei de specialitate se convoacă de preşedintele acesteia, iar in absenţa lui – de secretarul comisiei. Comisiile se convoacă, ori de cate ori este necesar, la decizia preşedintelui comisiei.

Şedinta comisiei este deliberativa dacă la ea sînt prezenţi majoritatea membrilor comisiei. Şedinţele comisiei, de regula, sint publice.

La şedinţa comisiei pot fi prezenţi, fară drept de vot, consilierii care nu sînt membri ai acestei comisii.

Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul primariei. La şedinţele comisiei au dreptul să participe şi consilierii ale caror propuneri fac obiectul lucrărilor comisiei.

Comisia poate decide ca la unele dezbateri să fie prezente şi alte persoane interesate sau reprezentanţi ai mass-media.

13. Membrii comisiei de specialitate sînt înştiintaţi despre şedinta acesteia de catre preşedintele şi/sau secretarul comisiei, cu asistenţa secretarului consiliului.

14. In exercitarea atribuţiilor, comisia de specialitate adoptă decizii cu votul deschis al majoritaţii membrilor săi.

Deciziile comisiei au un caracter de recomandare pentru consiliul respectiv.

15. Numarul locurilor care revin fiecarui grup de consilieri sau consilierilor independenţi in fiecare comisie de specialitate, se stabileşte de catre consiliul local, în functie de ponderea acestora în cadrul consiliului.

Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare fracţiune, iar a consilierilor independenţi – de către consiliu, avandu-se în vedere, de regulă, pregătirea lor profesională şi domeniul de activitate a comisiei.

In funcţie de numărul membrilor consiliului şi numărul comisiilor de specialitate, un consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care una este comisia de baza a acestuia.

16. Comisia de specialitate are urmatoarele atributii principale:

a) identifică şi examinează problemele din domeniul ei de activitate care necesită soluţionare de către consiliu;

b) analizează proiectele de decizii ale consiliului şi prognozează consecinţele realizării acestora;

c) întocmeşte avize asupra proiectelor de decizii privind problemele examinate, pe care le prezntă consiliului;

d) se pronunţă asupra altor chestiuni remise comisiei spre avizare de catre consiliu.

Comisia de specialitate îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date prin decizie a consiliului, dacă acestea ţin de domeniul de activitate a comisiei.

17. Preşedintele comisiei de specialitate exercită urmatoarele atribuţii principale:

a) reprezintă comisia in raporturile cu consiliul şi cu celelalte comisii; .

b) convoacă şi conduce şedinţele acesteia;

c) propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane interesate, dacă este necesar;

d) participă la lucrarile celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care о conduce;

e) anunţă rezultatul votarii în cadrul comisiei, pe baza datelor comunicate de secretarul comisiei;

f) susţine în şedinţele consiliului avizele formulate de comisie.

Preşedintele comisiei exercită şi alte atributii referitoare la asigurarea organizatorică a activitatii comisiei, prevăzute de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliu.

18. Secretarul comisiei specializate exercită următoarele atributii principale:

a) asistă preşedintele comisiei în asigurarea organizatorică a sedinţelor comisiei;

b) face apelul nominal şi ţine evidenfa prezenţei la şedinţe a membrilor comisiei;

c) numară voturile şi îl informează pe presedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei decizii şi asupra rezultatelor votarii;

d) asigură redactarea avizelor, proceselor-verbale şi altor documente emise de comisia respectivă.

Secretarul comisiei îndeplineste şi alte atribuţii prevăzute de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, precum şi însarcinările comisiei sau ale preşedintelui acesteia.

19. Ordinea de zi a şedintei comisiei de specialitate se aprobă de membrii comisiei, la propunerea preşedintelui acesteia. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme suplimentare numai pînă la începerea şedinţei comisiei.

20. Prezenţa membrilor comisiei de specialitate la şedinţele acesteia este obligatorie. In caz de absenţă a consilierului fara motive întemeiate de la 3 şedinte consecutive ale comisiei de baza pentru el, preşedintele comisiei poate aplica acestuia sancţiunile ce ţin de competenţa sa sau, poate propune consiliului aplicarea altor sancţiuni prevăzute în regulamentul de constituire şi functionare a consiliului, inclusiv excluderea consilierului din componenţa comisiei. Absenţa consilierului, precum şi sancţiunile propuse de preşedintele comisiei, se consemnează în procesele-verbale ale sedinţelor respective ale comisiei.

21. Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează de catre secretarul comisiei în procese-verbale. După încheierea şedintei, procesul-verbal este semnat de catre preşedintele şi secretarul comisiei.

Preşedintele comisiei poate permite ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor-verbale întocmite în sedinte închise.

T i t1u l II    SEDINŢELE CONSILIULUI LOCAL

Capitolul I

ATRIBUŢIILE PREŞEDINTELUI ŞEDINŢEI ŞI ALE SECRETARULUI CONSILIULUI

22. Consiliul local alege, prin vot deschis, cu votul majorităţii consilienlor prezenti, pentru durata unei sedinte, un preşedinte care о prezidează, asistat de secretarul consiliului. Votarea este organizată de secretarul consiliului.

Şedinţele consiliului sunt conduse de către un consilier/preşedinte, determinat în bază de rotaţie, la fiecare şedinţă, în ordine alfabetică, cu consemţămîntul consilierului, iar preşedintele de rezervă va fi următorul de pe listă conform ordinii.

În cazurile în care pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului local sunt examinate mai multe întrebări ce ţin de competenţa unei Comisii Consultative a Consiliului, preşedinte al şedinţei este ales preşedintele Comisiei Consultative respective

Rezultatul alegerii preşedintelui şedintei se consemnează in procesul-verbal al şedintei.

În fiecare şedinţă, consiliul desemnează un consilier din cei prezenţi, care semnează decizia consiliului în cazul în care preşedintele şedinţei se află în imposibilitatea de а о semna.

23. Preşedintele şedintei exercita urmatoarele atributii principale:

a) conduce şedintele consiliului;

b) supune votului consilierilor proiectele de decizii, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor „pro”, „contra” şi a abţinerilor;

c) semnează deciziile adoptate de consiliu, chiar daca a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul-verbal al şedinţei;

d) asigură mentinerea ordinii în cadrul şedintelor şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor, aprobat de consiliu;

e) supune votului consilierilor în sedinţă orice probleme care intră in competenţa de soluţionare a consiliului;

f) aplică, dupa caz, sancţiuni în limita competenţei sale sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni.

Preşedintele şedinţei îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, precum şi însărcinările consiliului.

24. În cazul în care, pe parcursul şedinţei consiliului, presedintele ales pentru şedinţa respectivă, inclusiv prima sedinjţă (de constituire), nu îşi poate exercita atribuţiile sale, consiliul procedeaza la alegerea unui alt preşedinte al şedinţei, fapt care se consemnează în procesul-verbal al acesteia. În acest caz, procesul-verbal si deciziile adoptate în cadrul întregii şedinţe sînt semnate de preşedintele nou-ales.

25. Secretarul consiliului participă, în mod obligatoriu, la şedinţele consiliului fară drept de vot.

Pe lîngă atribuţiile prevăzute de Legea privind administraţia publică locală, secretarului consiliului îi revin urmatoarele atribuţii principale referitor la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor consiliului:

a) asigură înştiinţarea consilierilor despre convocarea consiliului, iar la cererea primarului sau a cel puţin о treime din numărul consilierilor aleşi, organizează îndeplinirea şi a altor acţiuni necesare înştiinţării consilierilor şi convocării consiliului;

b) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat aferente şedinţei consiliului;

c) face apelul nominal şi tine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor;

d) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui şedinţei, cu excepţia cazurilor cînd consiliul formează comisia pentru numărarea voturilor în anumite chestiuni de pe ordinea de zi supuse votării de consiliu;

e) informează, în caz de necesitate, preşedintele şedintei, despre numărul de voturi necesar pentru adoptarea unei sau altei decizii a consiliului;

f) asigură întocmirea procesului-verbal al şedinţei, precum şi a dosarelor în care se păstrează materialele privind fiecare chestiune din ordinea de zi a şedinţei, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;

g) urmăreşte ca, la dezbaterea anumitor probleme şi la adoptarea deciziilor asupra lor, să nu participe consilierii prezenţi la şedintă care cad sub incidenţa art.21 din Legea privind administratia publica locală, informează preşedintele despre asemenea situaţii şi face cunoscute consilierilor consecinţele prevazute de lege în astfel de cazuri;

h) contrasemnează, în conditiile legii, deciziile consiliului, cu excepţia deciziei de numire in functie a secretarului consiliului;

i) acordă consilierilor, precum şi acestora în calitate de membri ai comisiilor de specialitate, asistenţă şi sprijin în activitatea lor, inclusiv la redactarea proiectelor de decizii sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu.

Secretarul îndeplineşte şi alte atributii stabilite de lege, de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, precum şi însărcinările consiliului privitor la buna organizare şi desfaşurare a şedinţelor consiliului.

Capitolul II DESFĂŞURAREA ŞEDINŢELOR.

26. Ordinea de zi a şedinţei consiliului cuprinde numărul curent al chestiunii propuse consiliului spre examinare, denumirea chestiunii şi numele raportorului (coraportorului).

În înştiinţarea despre convocarea şedinjei, pe langă ordinea de zi, data, ora şi locul şedinţei, se indică modul de familiarizare a consilierului cu proiectele de decizii, cu avizele comisiilor de specialitate, cu rapoartele sau informaţiile conducătorilor subdiviziunilor subordonate, cu timpul acordat declaraţiilor politice, intrebărilor, interpelărilor, petiţiilor şi altor probleme care se supun examinării în şedinţa consiliului.

Ordinea de zi a şedinţei consiliului se aduce la cunostinţă locuitorilor unitaţii administrativ-teritoriale respective prin mass-media sau prin orice alt mijloc de informare.

27. Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea primarului sau a consilierilor care au cerut convocarea consiliului în condiţiile art. 16 din Legea privind administraţia publică locală şi se supune aprobării consiliului la începutul şedinţei.

28. Consilierii sînt obligaţi să participe la lucrările consiliului şi să işi înregistreze prezenţa la secretarul consiliului.

Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să comunice din timp despre absenţa sa şi motivele absenţei nemijlocit primarului sau secretarului. Primarul sau secretarul sînt obligaţi să aducă la cunoştinţă consilierilor prezenţi în şedinţă informaţia privind absenţa consilierului respectiv.

29. Dezbaterea problemelor se face în ordinea strictă în care acestea sînt înscrise pe ordinea de zi aprobată.

Preşedintele şedintei are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvînt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop, el poate propune consiliului spre aprobare durata de timp ce va fi oferită fiecărui vorbitor, precum şi durata totală de dezbatere a proiectului, cu excepjia cazului cand consiliul, la începutul sedinţei, a adoptat regulamentul de lucru al şedintei consiliului.

În cadrul dezbaterii oricărei probleme de pe ordinea de zi a şedintei consiliului, consilierul îşi poate exprima opinia numai în cazul în care preşedinţele şedintei îi oferă cuvîntul. Consilierul este obligat, ca în luarea sa de cuvînt,  să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.

30. Preşedintele şedintei permite oricand unui consilier să răspundă la problema care îl priveşte personal sau referitoare la regulament.

31. Preşedintele şedinţei poate propune încheierea dezbaterii unor probleme puse în discuţia consiliului. Propunerea de încheiere a dezbaterii se aprobă cu votul majoritaţii consilierilor prezenţi.

32. Se înterzice proferarea de insulte sau calomnii la adresa consilierilor prezenţi la şedintă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate in sală.

33. In cazul în care desfaşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele şedintei poate să întrerupă dezbaterile şi să ceară respectarea regulamentului, fiind in drept:

a) să cheme la ordine;

b) să retragă cuvantul;

c) să dispună eliminarea din sală a persoanelor, altele decît consilierii, care impiedică desfăsurarea lucrurilor.

34. Faţă de consilierii care, în exerciţiul mandatului, au comis abateri de la prevederile legislatiei sau ale regulamentului, consiliul poate decide, cu votul majorităţii consilierilor alesi, aplicarea de sancţiuni, în limita competenţei sale ori poate aplica urmatoarele sancţiuni:

a) avertisment;

b) eliminarea din sala de sedinţe.

35. Şedinţele consiliului se desfăsoară în limba moldovenească sau în altă limbă utilizată pe teritoriul comunei.

Actele consiliului se intocmesc şi se adoptă în limba moldovenească, urmînd, după caz, să fie traduse în limba rusă.

Capitolul III ELABORAREA PROIECTELOR DE DECIZII

36. Dreptul de initiere a proiectelor de decizii ale consiliului aparţine primarului şi consilierilor.

37. Proiectele de decizii vor fi însoţite de о notă informativă şi vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă. În acest scop, secretarul consiliului şi personalul de specialitate din primărie vor acorda asistenţa tehnică de specialitate.

Proiectele de decizii se prezintă în limba moldovenească sau în limba utilizată pe teritoriul comunei.

38. Proiectele de decizii se propun pentru a fi incluse în ordinea de zi a şedintei de catre primar, consemnîndu-se titlul şi iniţiatorul proiectului, şi se aduc la cunostinţă consilierilor imediat, cu indicarea comisiilor de specialitate carora le-au fost remise spre avizare şi cu invitaţia de a prezenta amendamente.

39. Proiectele de decizii cu materialele de însotire se transmit spre avizare comisiilor de specialitate ale consiliului, compartimentelor de specialitate ale primariei în vederea întocmirii unui raport.

Odată cu transmiterea proiectelor de decizii, se precizează şi data prezentării raportului, informaţiei şi a avizului, cu condiţia că raportul şi informaţia să fie remise şi comisiei de specialitate înainte de intocmirea de către aceasta a avizului.

Iniţiatorul proiectului de decizie sau al altor propuneri le poate retrage, sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea lor, pînă la înscrierea acestora în ordinea de zi.

40.După examinarea proiectului de decizie şi a propunerilor compartimentului de specialitate al primariei şi ale serviciilor publice, comisia de specialitate a consiliului întocmeste un raport cu privire la adoptarea, modificarea sau respingerea lor.

Rapoartele, avizele se transmit secretarului consiliului, care va dispune măsurile corespunzatoare de remitere a lor către primar şi catre consilieri cel tîrziu pană la data şedinfei consiliului.

41. Proiectele de decizii şi alte propuneri, însotite de avizul comisiei de specialitate şi de raportul compartimentului de specialitate al primăriei şi al serviciilor publice, se inscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului consiliului în şedinta ordinară a acestuia.

Capitolul IV  PROCEDURA DE VOT.

42. Votul consilierilor este individual şi nu poate fi transmis altei persoane.

Votul consilierului se exprimă public, prin ridicarea mîinii, în cadrul votării deschise. Procedura votării deschise poate fi efectuată şi prin apel nominal.

Consiliul poate decide votarea secretă, la propunerea preşedintelui şedinţei sau a unuia dintre consilieri, cu excepţia cazului în care, prin lege sau regulament, se stabileşte о anumită modalitate.

43. Votarea prin apel nominal se desfăsoară în modul următor: preşedintele oferă explicaţii asupra obiectului votării şi sensului cuvintelor „pro” si „contra”. Secretarul consiliului dă citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier în ordine alfabetică. Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţă cuvîntul „pro” sau „contra”, în funcţie de opţiunea sa.

44. Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletinele de vot.

Textul buletinelor de vot trebuie să fie clar şi precis. Pentru exprimarea opţiunii se folosesc cuvintele „pro”, „contra” şi „abţinut”.

Buletinele de vot se întroduc în urna de votare. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot în care nu a fost exprimată opţiunea consilierului sau au fost folosite mai multe cuvinte decît cele prevăzute în prezentul punct pentru a-şi exprima opţiunea.

45. Deciziile se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenti, cu excepţia cazului în care, prin lege sau regulament, se cere о altă majoritate de voturi.

Dacă în sala de şedinţe este întrunit cvorumul necesar conform înregistrării, consiliul purcede la examinarea chestiunilor de pe ordinea de zi.

46. Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal al sedinţei să fie consemnat expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze acestei cerinţe.

47. Proiectele de decizii sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi supuse examinării acestuia în cadrul aceleiasi sedinte.

Capitolul V

INTREBARI, INTERPELARI, РЕТŢII ŞI  INFORMAREA CONSILIERILOR

48. Consilierii pot adresa întrebări, în scris sau oral, primarului, viceprimarului şi secretarului consiliului, şefilor serviciilor publice locale, precum şi altor persoane cu funcţie de răspundere invitate la sedinţa consiliului.

Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut. Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la urmatoarea şedinţă a consiliului.

49. Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legatură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia să ruspundă în scris, pînă la urmutoarea şedinţă a consiliului, sau oral, la proxima şedinţa, potrivit solicitării autorului interpelării.

50. Consilierii pot solicita informaţiile necesare serviciilor sau instituţiilor publice locale, iar acestea sint obligate să le furnizeze în termen de cel mult 2 saptămîni, dacă legea nu prevede altfel.

Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral.

51. Activitatea consilierilor ce ţine de soluţionarea petiţiilor şi organizarea audienţei se efectuează în corespundere cu Legea cu privire la petiţionare şi alte acte normative.

Secretarul consiliului local,                                  Valentina CHIPERI